pgs ts tran dinh thien

“Việt Nam cần những doanh nghiệp tư nhân đủ lớn để bứt phá”

PGS. TS. Trần Đình Thiên
Viện trưởng viện kinh tế Việt Nam
Ban cố vấn học viên ISS

Trả lời